0903 428 524

Poradenstvo ochrany životného prostredia

Nachádzate sa tu

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

a. prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov, pre sklady odpadov a pre pôvodcu odpadov
b. technologický reglement zariadenia
c. opatrenia pre prípad havárie pre nakladanie s nebezpečným odpadom
d. program odpadové hospodárstva
e. identifikačné listy nebezpečných odpadov
f.  kontrola evidencie odpadov, vypracovanie evidenčných listov odpadov a relevantných hlásení
g. projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ
h. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti odpadového hospodárstva

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

a. havarijný plán pre manipuláciu so škodlivými látkami
b. kanalizačný poriadok
c. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany vôd (zabezpečenie schvaľovacieho procesu pre havarijný plán)
d. projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

a. ročné hlásenie o emisiách a poplatkoch
b. súbor technicko.bezpečnostných parametrov zdroja znečisťovania ovzdušia
c. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany ovzdušia

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO – IPKZ

V zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej kontrole a prevencii znečisťovania v znení neskorších predpisov zabezpečíme :

 ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO – EIA

 V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zabezpečíme :

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať a radi si s Vami prejdeme všetky detaily.

0903 428 524
info@oreaquality.sk